مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۷
آموزش مایا انیمیشن

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۷

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۷

سطح آموزش: متوسط

۱. شکستن پایه

مرحله ۱

نرم افزار مایا را باز کنید.

مرحله ۲

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، آبجکت Sphere را انتخاب کنید و یک کره در پنجره نمایش ایجاد کنید.

مرحله ۳

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، گزینه Plane را انتخاب کنید و یک سطح زمین در پنجره نمایش پرسپکتیو ایجاد کنید.

مرحله ۴

در حالیکه آبجکت کره انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به حالت انتخاب را بروید. در حالیکه همه نقاط رئوس کره انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Detach Component را انتخاب کنید.

مرحله ۵

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. برای اینکه ببینید که وجوه کره جدا شده‌اند یا نه، میتوانید هر یک از وجوه کره را انتخاب کنید و بکشید. میبینید که وجه کاملا جدا شده است.

مرحله ۶

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه کره انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله ۷

در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۸

دکمه Play را بزنید تا شبیه سازی را بررسی کنید. میبینید که درست قبل از برخورد با سطح زمین کره کاملا می شکند.

مرحله ۹

در حالیکه کره انتخاب شده، به بخش nucleus1 در پنل Attribute Editor بروید. مقدار Air Density را به ۰ تغییر دهید.

مرحله ۱۰

حالا دکمه play را بزنید. میبینید که کره درست بعد از برخورد با سطح زمین می شکند.

۲. شکستن حجمی

مرحله ۱

یک صفحه Plane بصورت عمود در پنجره نمایش Perspective ایجاد کنید.

مرحله ۲

به حالت Polygon بروید، در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Cut Faces Tool را انتخاب کنید.

مرحله ۳

با کمک ابزار Cut Faces Tool ، چند برش تصادفی همانگونه که در تصویر زیر نشان داده شده به صفحه اعمال کنید.

مرحله ۴

در حالیکه صفحه انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به حالت انتخاب راس بروید و همه نقاط صفحه را انتخاب کنید.

مرحله ۵

در حالیکه تمامی نقاط راس صفحه انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و گزینه Detach Component را انتخاب کنید.

مرحله ۶

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. برای اینکه ببینید که وجوه کره جدا شده‌اند یا نه، میتوانید هر یک از وجود کره را انتخاب کنید و بکشید. میبینید که وجه با موفقیت جدا شده است.

مرحله ۷

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه صفحه Plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله ۸

در منوی Create ، و در Polygon Primitives ، گزینه Plane را انتخاب کنید و یک صفحه زمین در پنجره نمایش Perspective قرار دهید.

مرحله ۹

در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۱۰

یک کره بسازید و آنرا در پشت صفحه عمود قرار دهید.

مرحله ۱۱

در حالیکه کره انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۱۲

مقدار Transform Z را برای کره انیمیشن کنید تا بتواند از صفحه عمودی عبور کند.

مرحله ۱۳

در حالیکه صفحه عمود انتخاب شده، به بخش nucleus1 در پنل Attribute Editor بروید . مقدار Gravity را روی ۰ تنظیم کنید.

مرحله ۱۴

در حالیکه صفحه عمودی انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Extrude را انتخاب کنید تا وجوه صفحه را کمی برآمده کنید. این کار کمی عمق به وجوه صفحه اضافه میکند.

مرحله ۱۵

دکمه Play را بزنید. میبینید که صفحه بعد از برخورد توپ با صفحه می شکند.

مرحله ۱۶

تنها عیب این است که تکه های آن روی سطح زمین نمی ریزند، چون هیچ گرانشی در صحنه وجود ندارد. لازم است که میدان گرانش را به صحنه اضافه کنید.

۳. اعمال گرانش

مرحله ۱

در حالیکه صفحه عمودی انتخاب شده، به منوی Fields بروید و Gravity را انتخاب کنید.

مرحله ۲

به بخش gravityField1 در پنل Attribute Editor بروید و تحت بخش Volume Control Attributes ، برای Volume Shape ، گزینه Cube را انتخاب کنید.

مرحله ۳

اسکیل میدان گرانش مکعبی را افزایش دهید و کاری کنید که از لبه ی صفحه عمودی شروع شود تا فقط خرده‌های شکسته شده تحت تاثیر گرانش قرار داشته باشند.

مرحله ۴

دکمه Play را بزنید. میبینید که تکه های شکسته حالا بدلیل اعمال گرانش روی سطح زمین می ریزند.

جمع بندی

با این روش، فقط میتوانید اشکال ایجاد شده در صفحه را بشکنید. برای شکاندن اشکال تصادفی مختلف، لازم است که از روش دیگری که در بخش بعدی آموزش به شما نشان خواهم داد استفاده کنید.

دیدگاه ها