مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۳
آموزش مایا جلوه های ویژه

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۳

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۳

سطح آموزش: متوسط

۱. ساختن کانتینر Fluid Dynamics (دینامیک سیالات)

مرحله ۱

نرم افزار مایا را باز کنید.

مرحله ۲

در پنجره نمایش پرسپکتیو یک استوانه ایجاد کنید.

مرحله ۳

کلید F11 را بزنید تا وارد حالت انتخاب وجه شوید. همه وجوه استوانه به جز وجوه بالا را انتخاب کنید و پاک کنید.

مرحله ۴

اسم آبجکت را به Emitter تغییر نام دهید و به منوی Edit بروید و در Delete ، گزینه History را انتخاب کنید تا تاریخچه امور انجام شده را پاک کنید.

مرحله ۵

به حالت Dynamics بروید. در منوی Fluid Effects ، گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده یک کانتینر سه بعدی سیال در پنجره نمایش view port ایجاد کنید.

مرحله ۶

به بخش ویژگی های fluidShape1 بروید و مقدار Base Resolution را روی ۵۰ تنظیم کنید. برای خروجی نهایی میتوانید این مقدار را درست قبل از رندر به ۱۵۰ تغییر دهید.
پارامترهای Temperature (دما) و Fuel (سوخت) را به Dynamic Grid (شبکه دینامیک) تغییر دهید.

مرحله ۷

کانتینر را همراه با آبجکت Emitter انتخاب کنید و سپس به منوی Fluid Effects بروید و در Add / Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

مرحله ۸

دکمه Play را بزنید و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده دود از آبجکت emitter منتشر میشود.

مرحله ۹

به بخش ویژگی fluidShape1 بروید و تحت منوی کشویی Display، آپشن Boundary Draw را روی Bounding Box تنظیم کنید.

مرحله ۱۰

به تنظیمات کانتینر Container Properties بروید و آپشن Boundary X را روی None ، آپشن Boundary Y را روی Y Side- و آپشن Boundary Z را روی None قرار دهید. مقادیر شبکه را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده تنظیم کنید.

مرحله ۱۱

به بخش Auto Resize بروید و آپشن Auto Resize (تغییر اندازه خودکار) را فعال کنید و انتخاب های Resize Closed Boundaries (تغییر سایز مرزهای بسته) و Resize in Substeps (تغییر اندازه بصورت چندمرحله ای) را غیرفعال کنید. مقادیر Auto Resize Threshold (آستانه تغییر اندازه خودکار) را به ۰.۰۰۲ و Auto Resize Margin (تغییر اندازه خودکار حاشیه) را به ۴ تغییر دهید.

مرحله ۱۲

به منوی کشویی Dynamic Simulation (شبیه سازی دینامیک) بروید و مقدار Damp را به ۰.۰۲۵ ، پارامتر High Detail Scale (اسکیل با جزییات بالا) را به All Grids ، مقدار پارامتر Solver Quality را به ۵۰ و Simulation Rate Scale را به ۱.۳ تغییر دهید.

مرحله ۱۳

به بخش fluidShape1 بروید و در Content Details ، به بخش Density بروید و مقدار Buoyancy (شناوری) را روی ۱۰ و مقدار Dissipation (پراکندگی) را روی ۰.۴ قرار دهید. به بخش Velocity بروید و مقادیر Swirl (چرخش) را روی ۲۵ و Noise (نویز) را روی ۰.۲۵۰ تنظیم کنید.

مرحله ۱۴

به بخش Temperature بروید و مقدار Buoyancy را به ۸.۵، مقدار Dissipation را به ۰.۱ ، مقدار Diffusion را به ۲ و مقدار Turbulence را به ۶ تغییر دهید.

مرحله ۱۵

به بخش Fuel بروید و مقدار Fuel Scale را به ۲.۵ ، مقدار Ignition Temperature را به ۰.۱ ، مقدار Maximum Temperature را به ۱ و مقدار Heat Released (گرمای آزاد شده) را به ۰.۵ تغییر دهید.

مرحله ۱۶

به بخش Shading و سپس Color بروید و روی آپشن Selected Color کلیک کنید. رنگ را روی مقدار تیره تری تنظیم کنیم. این کار رنگ دود را در پنجره نمایش view port تغییر میدهد.

مرحله ۱۷

رنگ پارامتر Incandescence (روشنایی) را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده تنظیم کنید.

مرحله ۱۸

مقدار Input Bias را را روی ۰.۷ تنظیم کنید. با این مقدار بازی کنید تا نسبت دود و آتش را کنترل کنید.

مرحله ۱۹

به بخش Opacity بروید و روی دکمه Graph کلیک کنید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده مقادیر opacity را در گراف اضافه کنید. مقدار Input Bias را روی ۰.۳۰۰ تنظیم کنید.

مرحله ۲۰

به بخش Shading Quality (کیفیت سایه) بروید و انتخاب Render Interpolator را روی Smooth تنظیم کنید.

مرحله ۲۱

به منوی کشویی Lighting بروید و آپشن Self Shadow را فعال کنید و مقدار Shadow Quality را به ۱ تغییر دهید. مقدار Ambient Brightness (روشنایی محیطی) را روی ۰.۲ تنظیم کنید.

مرحله ۲۲

به بخش Dynamic Simulation و سپس به منوی کشویی Temperature بروید و مقدار Temperature Scale را به ۵ تغییر دهید.

۲. افزودن نور و باد

مرحله ۱

یک نور جهتی در صحنه ایجاد کنید. آپشن Use Ray Trace Shadow را فعال کنید.

مرحله ۲

در حالیکه کانتینر fluid انتخاب شده، به منوی Fields و سپس بخش Air بروید و یک آیکون میدان هوا در پنجره نمایش viewport بکشید.

مرحله ۳

در حالیکه air field انتخاب شده، به بخش Channel Box / Layer Editor بروید و مقدار Direction X را روی ۱- و مقدار Magnitude را روی ۱۰۰ تنظیم کنید.

مرحله ۴

دکمه Render را بزنید و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده فریم رندر شده را میبینید.

۳. تنظیمات رندر

مرحله ۱

پنجره تنظیمات رندر Render Settings را باز کنید. موتور رندر را به Mental Ray تغییر دهید.

مرحله ۲

منوی Anti-aliasing Quality (کیفیت ضدنویز) را باز کنید و بخش Quality را به Production Quality تغییر دهید.

مرحله ۳

دکمه Render را بزنید تا فریم ها را رندر بگیرید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده میتوانید فریم های رندر شده را ببینید.

برچسب ها