خانه » آموزش‌ » آموزش موشن گرافیک » ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت
آموزش افترافکت آموزش موشن گرافیک

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

سطح آموزش: متوسط

۱. ایجاد لایه نوشته

مرحله ۱

نرم‌افزار افترافکت را باز کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

نرم‌افزار افترافکت را باز کنید.

مرحله ۲

کلیدهای Ctrl و N را فشار دهید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را به ترتیب بروی ۱۲۸۰ و ۷۲۰ تنظیم کنید. نام کامپوزیشن را به Fiery Logo Reveal تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

کامپوزیشن جدید

مرحله ۳

کلیدهای Ctrl و Alt و Shift و T را بزنید تا یک لایه نوشته جدید ایجاد کنید. در این لایه بنویسید Fiery Logo Reveal .

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

لایه نوشته جدید

مرحله ۴

در حالیکه لایه Fiery Logo Reveal انتخاب شده، به منوی Effect بروید و در Transition ، گزینه Linear Wipe را انتخاب کنید تا افکت بروی لایه نوشته اعمال شود.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

افکت Linear Wipe

مرحله ۵

مقدار پارامتر Transition افکت Linear Wipe را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده انیمیشن کنید. ترانزیشن از سمت چپ (مقدار ۱۰۰) به سمت راست (مقدار ۰) جریان پیدا میکند.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

افکت Linear Wipe

۲. ایجاد نگاشت اعوجاج حرارتی (Heat Distortion Map)

مرحله ۱

کلیدهای Ctrl+N را بزنید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را به ترتیب ۱۲۸۰ و ۷۲۰ حفظ کنید. نام کامپوزیشن را به Heat Distortion Map تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

کامپوزیشن جدید

مرحله ۲

کلیدهای Ctrl و Y را بزنید تا یک لایه solid جدید با رنگ سیاه ایجاد کنید. نام این لایه را به Heat Distortion Map تغییر دهید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

این لایه را تغییر نام دهید

مرحله ۳

در حالیکه لایه Heat Distortion Map انتخاب شده است، به منوی Effect بروید و در بخش Trapcode ، افکت Particular را انتخاب کنید تا به لایه سالید Solid اعمال شود.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

Effect > Trapcode > Particular

مرحله ۴

مقدار پارامتر Particles/Sec را بروی ۱۰۰ قرار دهید و Emitter را بروی Box تنظیم کنید. پارامتر Emitter Size X را بروی ۱۲۰۰ تنظیم کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

پارامتر Emitter Size X

مرحله ۵

مقدار Velocity را بروی ۵۰۰ قرار دهید. منوی کشویی Emission Extras را باز کنید و مقدار Pre Run را بروی ۵۰ قرار دهید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

زیردسته Emission Extras

مرحله ۶

در منوی کشویی Particle ، مقدار پارامتر Size را به ۱۰۰ ، پارامتر Random Size [%] را به ۲۰ ، مقدار پارامتر Opacity را به ۵۰ ، و مقدار پارامتر Opacity Random [%] را بروی ۲۰ درصد تنظیم کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افتر افکت

منوی کشویی Particle

مرحله ۷

رنگ Color را برای ذرات به قرمز تغییر دهید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افتر افکت

رنگ

مرحله ۸

در منوی کشویی Physics ، پارامتر Gravity (گرانش) را بروی ۵۰۰- تنظیم کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افتر افکت

منوی کشویی Physics

۳. ایجاد کردن آتش (Fire)

مرحله ۱

کلیدهای Ctrl و N را بزنید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را بترتیب روی ۱۲۸۰ و ۷۲۰ قرار دهید. نام کامپوزیشن را به Final تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

انیمیشن لوگو در افتر افکت

کامپوزیشن جدید

مرحله ۲

کلیدهای Ctrl و Y را بزنید تا یک لایه سالید Solid سیاه جدید ایجاد کنیم. این لایه را به Fire تغییر نام دهید.

انیمیشن لوگو در افتر افکت

لایه سالید Solid سیاه جدید

مرحله ۳

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، به منوی Effect رفته و Particular را انتخاب کنید تا افکت را بروی لایه سالید اعمال کنید.

انیمیشن لوگو در افتر افکت

Effect > Trapcode > Particular

مرحله ۴

کامپوزیشن‌های Fiery Logo Reveal و Heat Distortion Map را در کامپوزیشن نهایی Final وارد کنید

انیمیشن لوگو در افتر افکت

کامپوزیشن ها را بصورت لایه وارد کنید

مرحله ۵

قابلیت دیدن لایه‌های Fiery Logo Reveal و Heat Distortion Map را غیرفعال کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

قابلیت دیدن لایه‌ها را غیرفعال کنید

مرحله ۶

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، به تنظیمات افکت Particular بروید و مقدار Particles/Sec را تا ۱۰۰۰۰ افزایش دهید و Layer را برای Emitter Type انتخاب کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

تعداد ذرات را افزایش دهید

مرحله ۷

منوی کشویی Layer Emitter را انتخاب کنید و لایه Fiery Logo Reveal را بعنوان لایه emitter انتخاب کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

منوی کشویی Layer Emitter

مرحله ۸

در منوی کشویی Particles ، مقادیر Life و Life Random را به ترتیب به ۰.۵ و ۵ تغییر دهید. مقدار Sphere Feather را به ۱۰۰ افزایش دهید. مقادیر Size و Size Random را به ترتیب به ۱۵ و ۵۰ تغییر دهید. پارامتر Color Random را روی ۲۵ تنظیم کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

مرحله ۹

در منوی کشویی Physics ، مقدار Gravity را بروی ۳۰۰- تنظیم کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

مرحله ۱۰

در منوی کشویی Rendering ، انتخاب Motion Blur را فعال کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افتر افکت

انتخاب Motion Blur را فعال کنید

مرحله ۱۱

به منوی Effect رفته و سپس در Color Correction ، افکت Curves را انتخاب کنید و لایه Fire را انتخاب کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افترافکت

Effect > Color Correction > Curves

مرحله ۱۲

به منوی Effect رفته و در بخش Color Correction ، افکت Hue & Saturation را انتخاب کنید و بروی لایه Fire اعمال کنید. انتخاب Colorize را فعال کنید. مقدار Colorize Hue را روی ۳۰ تنظیم کنید. مقدار Colorize Saturation را بیشینه کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افترافکت

Effect > Color Correction > Hue & Saturation

مرحله ۱۳

به منوی Effect بروید و در بخش Blur & Sharpen ، افکت CC Vector Blur را انتخاب کنید و آن را به لایه ی Fire اعمال کنید. مقدار Amount را به ۲۰ ، مقدار Ridge Smoothness را به ۵ و مقدار Map Softness را به ۲ تغییر دهید.

ساخت انیمیشن لوگو در افترافکت

Effect > Blur & Sharpen > CC Vector Blur

مرحله ۱۴

یک افکت Fast Blur با مقدار ۲ برای پارامتر Bluriness اعمال کنید.

ساخت انیمیشن لوگو در افترافکت

یک افکت Fast Blur اعمال کنید

مرحله ۱۵

به منوی Effect بروید و در بخش Stylize ، افکت Glow را انتخاب کنید و به لایه Fire اعمال کنید. مقادیر تنظیمات Glow را همچون تصویر زیر تغییر دهید.

ساخت انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

Effect > Stylize > Glow

۴. ساخت نوشته سوزان Burning Text

مرحله ۱

قابلیت دیدن لایه نوشته را فعال کنید. حال به نظر میرسد که آتش از خود نوشته زبانه میکشد. هنوز کمی تصحیح رنگ نیاز است.

ساخت انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

قابلیت دیدن لایه نوشته را فعال کنید

مرحله ۲

به منوی Effect بروید و در بخش Color Correction ، افکت Tint را انتخاب کنید و آن را بروی لایه نوشته text اعمال کنید. رنگ‌ها را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده تغییر دهید.

ساخت انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

Effect > Color Correction > Tint

مرحله ۳

به منوی Effect بروید و در Stylize ، افکت Glow را انتخاب کنید و بروی لایه نوشته اعمال کنید. مقادیر تنظیمات افکت Glow را بصورت نشان داده شده در تصویر تغییر دهید.

ساخت انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

Effect > Stylize > Glow

مرحله ۴

به منوی Effect بروید و در بخش Distort ، افکت Displacement Map را انتخاب کنید و آن را بروی لایه نوشته اعمال کنید. لایه ی Heat Distortion Map را بعنوان Displacement Map Layer تنظیم کنید. مقادیر را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده تنظیم کنید.

ساخت انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

Effect > Distort > Displacement Map

مرحله ۵

حالا انیمیشن را پخش کنید و میبینید که آتش از لایه نوشته بیرون می آید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

انیمیشن را پخش کنید

۵. ایجاد جرقه‌ها Sparkles

مرحله ۱

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، کلید Ctrl و D را بزنید تا یک نسخه از این لایه ایجاد کنید. لایه ی تکثیر شده را به Sparkles تغییر نام دهید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

تکثیر لایه برای Sparkles

در این لایه، لازم است که مقادیر افکت Particular را تغییر دهید تا ظاهر جرقه‌گونه برای آن ایجاد کنید. مقادیر تنظیماتی همچون Particles/Second ، پارامتر Direction و همینطور Velocity را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده تغییر دهید.

مرحله ۲

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

مقادیر افکت Particular را تغییر دهید.

مرحله ۳

در همین راستا، مقادیر دیگری مثل Life و Size را همانطور که در شکل نشان داده شده تغییر دهید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

مقادیر Life و Size را تغییر دهید

مرحله ۴

در لایه Sparkle، افکت CC Vector Blur و Fast Blur را با توجه به اینکه دیگر به آنها نیاز نداریم، غیرفعال یا پاک کنید.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

لایه جرقه Sparkles

مرحله ۵

حالا انیمیشن را پخش کنید و میبینید که همینطور که نوشته نمایش داده میشود، آتش و جرقه از لایه نوشته بیرون میزند.

ساخت یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

انیمیشن نهایی

نتیجه گیری

افکت Trapcode Particular پلاگینی عالی برای افترافکت است. میتوانید با آن آتش، جرقه، دود، مه، و غیره ایجاد کنید. در آینده آموزش های بیشتری را بر اساس این نوع افکت‌ها تولید خواهیم کرد.

دیدگاه ها